תוכניות מתאר ותב"עות

ועדות מקומיות לתכנון ובנייה מוקמות בכל מרחב תכנוני במדינת ישראל. שר הפנים רשאי להכריז על שטח כמרחב תכנון מקומי ומפרט את גבולותיו. חוק התכנון והבניה מבדיל בין הועדה המקומית לתכנון ובניה ובין הרשות המקומית והן מהוות שתי ישויות משפטיות נפרדות. תפקיד הועדה המקומית הוא ליישם את חוק התכנון והבניה בשטח השיפוט של המועצה ולהנפיק היתרי בניה בהתאם לתקנות החוק. הועדה המקומית לתכנון ובנייה "הערבה התיכונה" הינה ועדה צעירה שהוקמה בשנת 2005. לפני כן פעלה הועדה במתכונת רחבה יותר אשר ישבה במועצה האזורית "תמר" לחוף ים המלח.

סוגי תכניות מתאר: 

תוכניות המתאר המחוזיות (תמ"מ) נערכות על מנת לקבוע את הפרטים הדרושים לביצוע תוכנית המתאר הארצית במחוז הרלוונטי ולהנחות את הרשויות המקומיות בתכנון תוכנית המתאר המקומית. התכנית המחוזית קובעת את עקרונות התכנון המחוזי, קרי: הקצאות שטחים לפי היעודים השונים, קביעת שטחים פתוחים, שטחי ייעור ועתיקות, שטחים מוקפאים ללא יעוד, שירותים לציבור כמו בתי קברות או אוניברסיטאות שישרתו יותר ממקום ישוב אחד, הכול כנגזרת מתוכניות המתאר הארציות.


במדינת ישראל 6 תמ"מים: ירושלים, תל-אביב, חיפה, מחוז צפון, מחוז מרכז ומחוז דרום.
תמ"מ 4 – תוכנית מתאר מחוזית למחוז הדרום. הערבה התיכונה שייכת למחוז דרום.


תוכנית מתאר מקומית:  כשם שתוכנית מתאר מחוזית כוללת יותר פרטים מתוכנית מתאר ארצית, כך גם תוכנית מתאר מקומית תכלול יותר פרטים מהתוכנית המחוזית. תכנית המתאר המקומית מתווה את מדיניות התכנון האזורית, קובעת את ייעוד הקרקע על פי מדיניות זו ובהתאם לסטנדרטים מוסכמים, מתווה את מערכת הדרכים המקומית ומקצה שטחי ציבור הן כשטחים ירוקים פתוחים והן למוסדות ציבור. הכול בהתאמה להוראות התכניות הארציות ותכנית המתאר המחוזית. בכוחה של תכנית המתאר המקומית לקבוע את אופיו של היישוב ואת כיווני ההתפתחות העתידית תוך קביעת איסורים והיתרים בתחום הישוב.


תוכנית מפורטת/תוכנית בניין עיר (תב"ע): תוכנית מפורטת היא התוכנית הנמוכה ביותר במדרג התוכניות. היא כוללת פירוט על ייעוד קרקעות לדרכים, שטחים פתוחים, גנים, בתי ספר, מקומות לצרכי דת, בריאות, תרבות, חניה, מתקני דואר, נופש, מקלטים ומחסנים ציבוריים.


לכל תוכנית יש תקנון המפרט את הוראות הבנייה שבכל ייעוד קרקע, על פי הוראות התב"ע ניתנים היתרי הבניה:

  • התאמת ייעוד הקרקע.  
  • החלוקה למגרשים.  
  • שטחי הבניה מותרים.  
  • גובה הבניה או מספר הקומות מותר.  
  • מרחקי קווי הבניין ביחס לגבול המגרש.

 

לצפיה בפרטי תכניות בניין עיר