רישוי, פיקוח וארכיב תיקי בניין

שלבי הבניה

לפני תחילת הבנייה יש למנות אחראי לבצוע ולביקורת. על הקבלן המבצע להיות רשום בארגון הקבלנים.
על המבקש להגיש בקשה לחיבור חשמל זמני לביצוע הבנייה. בקשה לטופס 2
על האחראי לביקורת למלא את פרטי ההתקדמות במהלך הבניה ולחתום על טופס סיום עבודה.

עם סיום הבניה יש:

  • להכין מדידה עדכנית.
  • להגיש בקשה לחיבור חשמל קבוע (טופס 4).

את הטופס המלא בצירוף מפת המדידה ואישורי האחראים לבצוע ולפקוח יש להגיש לוועדה.
פקח הבניה יבדוק את תאימות בצוע הבניה להיתר ויודיע למבקש אילו אישורים עליו להשלים על פי ההיתר.  

עם השלמת הדרישות הנ"ל ואישור הפקח על תאימות הבניה להיתר, יחתום מהנדס הוועדה המאשר חיבור המבנה לחשמל קבוע.

יש להגיש את הבקשות לטופס 4 וטופס 2 במייל למפקח rafig@arava.co.il

 

פיקוח

הועדה המקומית מפקחת על בנייה ועליה לאשר תאימות בין הבנייה לבין הנרשם בהיתר. תפקידו של פקח הועדה:

  • פיקוח על הבניה ומתן תעודת גמר וטופס 4 המאשר את תאימות הבניה להיתר הבניה. 
  • ביקור בישובים ודיווח על כל בניה בלתי חוקית (ללא היתר) המתבצעת. 
  • על הפקח לאמת תלונות המתקבלות הן על ידי תושבים וגורמים פרטיים והן על ידי פקחי משרד הפנים המבצעים פקוח על הבניה בנפרד.