בקשות

בקשה לעיון בתיקי בנין בארכיון הועדה

 • הכניסה לארכיון הינה לעובדי הועדה בלבד.
 • ארכיון הועדה פתוח לעיון בתיקים לפי הזמנה ובתיאום מראש בכל יום בין השעות 09:00 - 13:0.
 • את הבקשה לעיון בתיקי בניין בארכיון, יש לשלוח במייל לוועדה לכתובת: vba@arava.co.il 
  בציון הפרטים: שם בעל המגרש, מספר מגרש, שם הישוב, שימוש המבנה, שם מבקש התיק ומספר טלפון ליצירת קשר.  
 • לאחר הוצאת התיקים מהארכיון תועבר למבקש הודעה במייל או טלפונית על מועד הגעה לעיון בתיקים במשרדי הועדה.
 • שימו לב: הארכיון בתהליך של סריקה והשירות של עיון בתיקים יהיה נגיש באתר הGIS בתוך כ-4 חדשים

    
הגשת בקשה למידע

יש להגיש בקשה למידע דרך המערכת המקוונת -רישוי זמין.
במקרים חריגים בלבד ניתן להגיש על גבי טופס בקשה למידע.

 • את הטופס יש לשלוח לועדה כדי שיונפק שובר אגרת מידע לתשלום.
 • את אגרת המידע יש לשלם  במחלקת הגביה במועצה
 • לאחר התשלום במחלקת גביה יש לצרף את הקבלה כצרופה להגשת בקשת מידע במערכת המקוונת של משרד הפנים: רישוי זמין

למערכת המקוונת יש לצרף:

 1. הוכחת בעלות - על המבקש להגיש מסמכים להוכחת בעלותו ואשר יצורפו לתיק הבקשה. לגבי קרקע בבעלות מנהל מקרקעי ישראל, יש להגיש העתק הסכם חכירה ו/ או הסכם פיתוח.
 2. מפת מדידה- לתיק הבקשה להיתר יש לצרף עותק אחד של מפה טופוגרפית תקפה לשנה חתומה על ידי מודד מוסמך בפורמט DWG ו- DWF
 3. תמונות עדכניות מארבע פינות המגרש. יש לציין בשם כל תמונה את הכיוון ממנה היא צולמה (מהפינה הצפונית לדוגמא וכן הלאה)
 4. במידה ויש עצים בוגרים במגרש יש לצרף תמונות וכמובן שיופיעו במדידה  עם מידותיהם
 5. קבלה על תשלום אגרת מידע

 

בקשה להיתר בניה / שימוש חורג

היתר בניה הינו האישור החוקי הניתן מטעם הועדה המקומית לתכנון ולבנייה. 
ישנם מספר מסלולים לבקשות להיתר:

 1. היתר בניה רגיל
 2. היתר בניה לעבודה מצומצמת
 3. בקשה לשימוש חריג

בקשות להיתר יקלטו במערכת המקוונת בלבד
לכל בקשה להיתר יש לצרף את תיק המידע כפי שהתקבל מהוועדה.

הנחיות להגשת בקשה מקוונת

 1. אישורי בעלות
 2. תצהירי עורך, מבקש ומתכנן שלד המופקים במערכת המקוונת
 3. יש לערוך את הבקשה להיתר ולצרפה למערכת המקוונת בפורמט PDF. 
  על הבקשה לכלול את כל הפרטים בדף הראשון כפי שהוקלדו במערכת המקוונת כולל:
  • פרטי המבקש
  • עורך הבקשה
  • מתכנן השלד
  • האחראים לביצוע ולביקורת כפי שנרשמו בתצהירי המבקש
  • מהות הבקשה
  • פרטי המגיש
  • בעלי העניין

בכל פניה ניתן להגיש עד חמש בקשות יחד. לכל בקשה יש לצרף דף פירוט הדרישות הרלוונטיות לסוג הבקשה. 
בקשה אשר תוגש על פי הדרישות הנ"ל, תקלט בשעות קבלת הקהל ללא צורך בקביעת תור מראש. הבקשה תיבדק במקום ובמידה ועמדה בתנאי הסף, יונפק פיקדון למבקש, ויינתן מספר בקשה. בקשה שלא תעמוד בתנאי הסף לא תתקבל.

 

פיקדון הינו חלק מאגרת הבניה (20%) ותנאי לתחילת הטיפול בבקשה

 

לאחר תשלום הפיקדון, יבדקו הבקשות:

 • הבקשות תיבדקנה על ידי הבודקות על פי תאריך תשלום הפיקדון. אם תמצאנה מתאימות תכנסנה לרשות רישוי .